پذیرش حوزه های علمیه سراسر کشور
آغاز ثبت نام حوزه علمیه آزاد (ویژه برادران)